Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
R - Realistična skolonst podrazumijeva razvijene praktične vještine. Razvijen interes ka radu sa stvarima koje se mogu vidjeti ili dodirnuti, kao što je rad sa alatima, uređajima, životinjama.
C - Konvencionalni sklonost podrazumijeva rad sa brojevima ili sa stvarima na unaprijed utvrđene načine.

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji i poznaje sve faze rada u procesu postavljanja izolacija i asfaltiranja;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstava gradevinskog materijala;
koristi savremene metode rada u procesu postavljanja izolacija;
koristi savremene metoda rada u procesu asfaltiranja;
poznaje hidroizolacijske, termoizolacijske i zvucnoinstalacijske osobine materijala;
poznaje savremena dostignuca i materijale za postavljanje svih vrsta izolacija;
poznaje savremena dostignuca i materijale za postavljanje asfalta;
vrši standardna ispitivanja radi postavljanja izolacija;
održava kolovoz u raznim klimatskim uslovima;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
koristi mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kompetencije:

posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
posjeduje izgradene sposobnosti samostalnog rada i rada u grupi;
strucno se odnosi prema opremi;
uspješno prati postojecu tehnologiju, nove tehnologije i usavršava se u toku rada;
uspješno komunicira sa saradnicima;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
uspješno koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
poznaje jedan svjetski jezik i uspješno se koristi istim;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupe, odjeljenja ili proizvodne jedinice;
priprema tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
posjeduje informaticku pismenost;
provodi planirane tehnološke procese u industriji nemetala;
poznaje rukovanje odredenim uredajima i mašinama tehnološkog procesa industrije nemetala (prerada azbesta, kreca, gipsa, zeolita, portland cementa, keramickih i vatrostalnih materijala sl.);
priprema, izdaje i obraduje radne naloge i ostalu pratecu tehnicku dokumentaciju;
obavlja laboratorijsku kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda saglasno važecim propisima – standardima;
uspješno vrši kontrolu uzoraka kojima se kontroliše tok tehnološkog procesa;
rukuje laboratorijskim aparatima i uredajima;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice primjenjujuci higijensko-tehnicke, protivpožarne i druge mjere zaštite.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

samostalno rukuje i upravlja plovilom pri odredenim vrstama i režimima plovidbe;
poznaje rijecnu plovnu mrežu;
poznaje sve vrste i tipove brodova, skela, camaca i plovnih postrojenja;
poznaje tehnicko-eksploatacione osobine savremenih brodova;
poznaje plovne uredaje i opremu na brodovima;
poznaje manipulativne radove sa plovecim napravama;
poznaje stabilnost i opterecenje plovila;
poznaje pretovarne uredaje i mašine za obradu masovne robe;
poznaje osnovne hidrološke zakonitosti;
poznaje osnovne tehnicke pokazatelje vodotoka i sliva.


Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema i vrši kontrolu obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju i vrijeme;
posjeduje odgovarajuce znanje za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se nacela i odredbi standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda;
poznaje i adekvatno koristi materijale za izradu i popravljanje satova;
poznaje osobine metala;
poznaje i koristi pribore i alate za popravljanje satova;
poznaje i obavlja srednje složene poslove montiranja dijelova, podešavanja i održavanja satova;
poznaje, glaca i cisti dijelove, provjerava da li su dobro podešeni i montira dijelove pokretnog mehanizma;
poznaje, popravlja i zamjenjuje oštecene dijelove satova;
pridržava se mjera higijensko-tehnicke zaštite na radu.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • osposobljen je da samostalno izvršava manje složene radne operacije u podzemnoj i nadzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina;
 • samostalno rukuje manje složenim mašinama u radnom procesu;
 • posjeduje osnovna znanja o mineralnim sirovinama, njihovim hemijskim i drugim svojstvima, klasifikaciji kao i praktičnom i ekonomskom znacčaju rudnih ležišta;
 • poznaje sastav i osobine jamskog zraka;
 • poznaje osnovne pojmove iz tehničke i druge operativne dokumentacije potrebne za organizaciju eksploatacije mineralnih sirovina;
 • osposobljen je da racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena na radnom mjestu;
 • poznaje načine dobijanja, utovara, transporta i izvoza u podzemnoj eksploataciji, mašine i sredstva kao i rukovanje istim;
 • vlada osnovnim ekonomskim pojmovima i pojmovima iz organizacije rada i proizvodnje;
 • osposobljen za mjerenje ventilacionih parametara u jami;
 • osposobljen je za samostalan rad na podgrađivanju jamskih prostorija i otkopa;
 • vlada odgovarajućim tehničkim pojmovima potrebnim za pravilno korištenje mašina i uređaja u podzemnoj i nadzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina;
 • poznaje metode i načine provjetravanja i odvodnjavanja rudnika;
 • samostalno rukuje mašinama i postrojenjima za provjetravanje i odvodnjavanje;
 • osposobljen je za rukovanje i upotrebu eksplozivnih sredstava;
 • poznaje plan i postupke odbrane od potencijalnih opasnosti;
 • osposobljen je za pružanje prve pomoći;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite kao i druge mjere zaštite.


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • poznaje osnovna znanja o materiji kao i o promjenama stanja materije;
 • posjeduje osnovna znanja o mineralima, njihovim hemijskim, mehaničkim i drugim osobinama i njihovom praktičnom i funkcionlnom značaju;
 • poznaje osnovne pojmove o pripremi mineralnih sirovina iz rude kao i o procesima dobijanja metala i legura;
 • uspješno vlada tehnikom čitanja osnovne tehničke i tehnološke dokumentacije kao i standardizacijom u procesu dobijanja metala i legura;
 • poznaje tehničke pojmove potrebne za pravilno korištenje postrojenja koja se koriste u dobijanju i preradi metala; poznaje osnovne elemente i organizacione pojmove koji se koriste u procesu proizvodnje;
 • osposobljen da pravilno koristi sredstva rada, za što manji utrošak energije, materijala i vremena na radnom mjestu;
 • poznaje principe rada metalurških postrojenja, peči za zagrijavanje i topljenje kao i termičku obradu materijala;
 • samostalno rukuje valjaoničkim postrojenjima u procesu plastične prerade metala;
 • poznaje propise o zaštiti na radu, zaštiti životne sredine, protivpožarnoj zaštiti, kao i druge mjere zaštite.


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i prakticna znanja o tekstilnim vlaknima i tekstilnim sirovinama;
može da rukuje raznim mašinama koje se koriste u tekstilnoj industriji i uslužnim djelatnostima;
poznaje osnovne elektromašinske elemente rada mašina u tekstilnoj industriji;
posjeduje znanja o osnovnim ekonomskim zakonitostima, organizacionim oblicima proizvodnje i podjeli rada u tekstilnoj industriji;
poznaje glavne proizvodne tehnologije zastupljene u proizvodnji tekstila;
posjeduje tehnološka znanja potrebna za sticanje vještina i navika potrebnih za izradu odjece na industrijski i zanatski nacin;
upotrebljava mašine, alate i pribor za obradu i izradu predmeta u tekstilstvu;
kreira osnovne modele, konstruiše nacrte i izvede sve operacije tehnološkog procesa;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi;
posjeduje osnovnu racunarsku pismenost u struci.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj i rucnoj obradi kovanjem;
poznaje i adekvatno koristi peci za zagrijavanje metala;
racionalno i adekvatno upotrebljava alate za kovanje, stezanje i kontrolu kvaliteta;
poznaje tehnologiju obrade kovanjem i rukuje presama, i alatima i priborima za mašinsko i rucno kovanje;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • vlada znanjima i vještinama prerade brašna, te proizvodnje pekarskih proizvoda i tjestenina;
 • primjenjuje usvojeno znanje o standardima higijene i kvaliteta mlinskih i pekarskih proizvoda;
 • rukuje mašinama i uređajima u pekarstvu;
 • spreman da stiče nova znanja i vještine;
 • posjeduje razvijenu svijest o zdravom načinu prehrane;
 • spreman za samostalan rad i rad u grupi; o
 • dgovoran prilikom obavljanja poslova; posjeduje znanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite životne sredine.


 


Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

organizuje rad na radnom mjestu;
posjeduje sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
posjeduje pravilan odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
primjenjuje informaticka znanja;
posjeduje prakticne-manuelne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme;
vodi tehnološke procese u proizvodnji;
vrši doziranje komponenti, regulaciju tehnoloških parametara proizvodnje i sl.;
priprema sirovine;
vrši kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
vrši mehanicku i hemijsku pripremu površina za nanošenje prevlaka;
rukuje aparatima, uredajima i rucnim alatima u tehnološkom procesu proizvodnje;
vrši poluautomatski i automatski proces galvanizacije;
izraduje proizvode od gume, odnosno radi presovanje i vulkanizaciju proizvoda u hidraulicnim presama i autoklavima;
vrši mehanicku i tehnicku obradu ravnog stakla kao i obradu stakla svim metodama rada (puhanjem, valjanjem, presovanjem i sl.);
izraduje profile, vrši konfekcioniranje i obradu proizvoda rezanjem, brušenjem, kao i galanterijske radove;
izraduje proizvode od plasticnih masa preradom polimera u plasticne mase (proizvodi cijevi, profile, pjenaste plasticne mase, armirane plasticne mase i sl.);
održava i podešava mašine za proizvodnju;
oblikuje keramicke proizvode, vrši površinsku obradu plasticnih masa, vrši doradu i obradu predmeta od stakla, priprema i oblikuje masu za proizvodnju gradevinskih materijala (opeka, crijepa, cijevi, keramickih plocica i sl.);
izvodi glaziranje, sušenje i pecenje proizvoda u industriji gradevinskih materijala;
obavlja ambalažiranje, pakovanje i skladištenje proizvoda od gume, keramike, plastike, stakla i sl.;
opslužuje tehnološki proces proizvodnje ogledala termoizolacionog, kaljenog i slojevitog sigurnosnog stakla;
obavlja kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
poznaje i primjenjuje sve važece propise zaštite okolice, licne zaštite, protivpožarne zaštite i druge mjere zaštite.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje elektrotehnicke materijale, elektricne i elektronske komponente i sklopove,
poznaje osnovna impulsna kola i osnovna integrisana kola,
vrši montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektronske; racunarske i telekomunikacione opreme i uredaja,
posjeduje osnovna znanja o prijenosu informacija,
posjeduje osnovna znanja o racunarskim i telekomunikacionim sistemima i uredajima.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje osnovnu strukturu komunikacionih sistema;
vlada znanjima iz podrucja radiotehnike i televizijske tehnike;
poznaje principe digitalne obrade i prijenosa signala;
poznaje satelitske telekomunikacije;
poznaje karakteristike GSM, ISDN, GPS, GPRS;
poznaje radiorelejne sisteme i pristupne mreže;
vlada racunarskim sistemima;
koristi znanja iz digitalne, analogne i mjerne tehnike;
vlada naprednim vještinama potrebnim za administriranje FCP/IP mreže;
vlada prakticnim znanjima o PC hardveru, hardverskim i softverskim
karakteristikama racunarskih mreža, instalacijama i održavanju telekomunikacione opreme i komotacionih uredaja.