Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajRearrange

 

Spoljašnji uticaji

 

Strukture zanimanja

 

Najočiglednije dugotrajne promjene se mogu vidjeti u razvoju generalne strukture zanimanja. Svjedoci smo postepene ekspanzije tehničkih i profesionalnih zanimanja i smanjenja poljoprivrednika i radnika u plavim mantilima. Menadžerska zaposlenja su ostala relativno konstantna, iako se područje rada sve više dijeli sa drugim radnicima kroz različite nivoe hijerarhije zanimanja. I profesionalne usluge i zanimanja nižeg nivoa su u ekspanziji, iako će taj proces ići postepeno.

 

Kumulativni efekti promjena u strukturi zanimanja bi trebali promijeniti slike o zanimanjima stvorene još na početku dominacije industrijskih poslova. Razlike između radnika u plavim mantilima i menadžerskog rada i dalje utiču na karakterizacije zanimanja i politiku i praksu koju sprovode upravljači. Ove slike i kategorije više nisu korisne za opisivanje toga šta radnici rade. Mnoge počivaju na kulturalnoj razlici između mentalnog i fizičkog rada. Ove razlike su sve manje primjenljive u stvarnosti.

 

Demografija radne snage

 

Demografske karakteristike radne snage se stalno mijenjaju. Dominantan efekt ovih trendova je povećana raznolikost radnika, posebno vezano za godine, rasu, pol i bračni status. Radnici koji se bave nekim zanimanjima se sve više mogu zapošljavati na različitim stalnim radnim mjestima i imati različita primanja. Poslovi su danas sve više oblikovani interakcijom između (1) menadžerskih i inžinjerskih odluka sa uvažavanjem plana rada i tehnologije i (2) znanja, vještina, sposobnosti i perspektivom pojedinaca koje imaju na poslu.

 

Tržišta

 

Proizvodna tržišta imaju dva različita efekta. Takmičenje u povećanju domaćih i globalnih cijena stvara pritisak na troškove rada. Kao rezultat, poslovi koji su ranije bili sjajno plaćeni, a mogu biti zamijenjeni na jeftiniji način u drugim zemljama ili u domaćim preduzećima koji su konkurencija u cijenama, sada se obavljaju u jeftinijim uslovima i organizaciji.

 

Tržišta su se promijenila i u smislu da zahtijevaju povećan kapacitet i brzinu u razvoju i predstavljanju novih i različitih proizvoda. Ovo utiče na pritisak unutar organizacija za fleksibilnost u organizaciji rada i postavlja međuzavsni set promjena u organizacijskoj strukturi i praksi ljudskih potencijala: “ravnije” hijerarhije, veću horizontalnu i međufunkcionalnu koordinaciju kroz timove i politiku osoblja koja podržava fleksibilnost.

 

Pritisci koje nameće finansijsko tržište su odigrali važnu ulogu u strukturiranju posla u zadnjih nekoliko godina. Povećan akcionarski aktivizam je disciplinovao menadžere da budu efikasniji upri upotrebi fizičkih, materijalnih i ljudskih potencijala.

 

Digitalizacija: Nova tehnička infrastruktura

 

Inovacije u digitalnim tehnologijama su sigurno najvažnija tehnička dostignuća našeg doba i imaju najmanje tri vrste efekata. Prvo, dovode do miješanja poslova. Drugo, povećavajući broj ljudi čiji poslovi uključuju upotrebu tehnologija obrade informacija, povećavaju se vještine koje su tražene za obavljanje više poslova. Treće, digitalizacija mijenja vrste vještina koje su potrebne, posebno redukovanjem nekih manuelnih i senzornih vještina, i povećava analitičke i zahtjeve obrade informacija u mnogim proizvodnim poslovima.