Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajRearrange


Opisaćemo promjenljivu prirodu uslužnog rada - poslova u kojima je direktna interakcija “lice u lice” ili samo putem razgovora (Npr. telefonski) osnovni aspekt rada. Uslužni rad je istorijski kategorizovan u tri grupe zanimanja: lične usluge, administrativna podrška i prodaja. Zbog jednostavnosti, mi koristimo termine uslužni radnici, uslužne djelatnosti ili uslužna zanimanja prilikom razmatranja zajedničkih aspekata ove tri široke grupe zanimanja.

 

Dosadašnja istraživanja pokazuju da je, u poslovima koja služe masovnom tržištu, došlo do promjene od nesistematičnog i intenzivnog fizičkog posla do više rutinskih procesa kroz konsolidaciju u mogućnost daljinske dostave, usvajanje standardnih ranih praksi i upotrebu informacionih sistema. U isto vrijeme, došlo je do povećanja u specijalizaciji, obradi informacija i misaonoj kompleksnosti koja je povezana sa masovnom potrošnjom. Kada se ovi trendovi uklope, sadržaj ovih poslova uključuje manje nezavisnu slobodu odlučivanja i područje rada u odnosu na prije, površniji rad u odnosu na ranije uključivanje u odnose i pregovore sa kupcima, kao i više korištenja kompjutera i složenijeg misaonog rada. Pošto su standardizacija ili racionalizacija rada tekući istorijski procesi, kombinacija procesa reinženjeringa, informacionih sistema i porudžbina je proizvela poslove koji se značajno razlikuju u sadržaju od onih u prošlosti. Ove promjene imaju udio u ličnim, administrativnim i prodajnim uslugama.

 

U isto vrijeme, varijacije unutar zanimanja su veće nego u prošlosti zbog većih varijacija u zahtjevima proizavoda i karakteristikama kupaca. Većina poslova nastavlja da služi masovnom tržištu, ali poslovi koji služe maloprodaji, specijalizovanim pozicijama i poslovnim klijentima nude veće mogućnosti za slobodu odlučivanja, složenost i zahtijevaju sofisticiranije vještine komunikacije i pregovaranja nego prijašnji poslovi ove vrste. Međutim, iako postoji sveprisutnost kompjuterski-posredovanog rada, kao i mnogo veći udio uslužnog rada, čak i u ovakvim okolnostima sa više autonomije, rad se elektronski nadgleda i mjeri kroz standardne kriterijume za učinak.