Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
IV stepen -četverogodišnja stručna škola

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • obavlja poslove vezane za veterinarstvo;
 • posjeduje radnu sposobnost kako individualnu, tako i za saradnju sa drugima;
 • poznaje bolesti životinja, kućnih ljubimaca i osposobljen je da pomaže u dijagnosticiranju i lijecenju tih bolesti;
 • poznaje osnove gajenja domaćih životinja;
 • poznaje osnove ishrane pojedinih vrsta i kategorija domaćih životinja;
 • poznaje karakteristike pojedinih rasa; kontroliše kvalitet proizvoda životinjskog porijekla i poznaje propise o standardizaciji;
 • adekvatno rukuje i održava tehnička sredstva i mašine u veterinarstvu;
 • posjeduje znanje o upotrebi i pravilnom korištenju lijekova, te adekvatnom odlaganju otpada;
 • posjeduje znanje iz informatike i stranog jezika;
 • stručno se usavršava i dopunski edukuje.


 


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši projektovanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, elektricnih mašina i opreme;
vrši detekciju i dijagnostiku kvara;
vrši montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, elektricnih mašina i opreme;
vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uredaja;
poznaje osnovne zakone upravljanja elektroenergetskim postrojenjima i uredajima.


Nivo složenosti:četverogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinca, grupe, odjeljenja ili proizvodne jedinice obrade metala;
vodi računa o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima, uz poštovanje principa poslovne kulture;
priprema tehničku i drugu poslovnu dokumentaciju i u vezi s tim posjeduje i odgovarajucu informaticku pismenost;
poštuje principe estetike u oblikovanju prizvoda od metala; konstruiše manje složene alate i pribore, metalne konstrukcije, mašinske dijelove i metalne proizvode široke potrošnje;
vrši tehnološku razradu manje složenih alata i pribora, metalnih konstrukcija, mašinskih dijelova i metalnih proizvoda široke potrošnje obradom rezanjem, deformacijom, odvajanjem i spajanjem;
poznaje principe rada motora i motornih vozila, hidroenergetskih i termoenergetskih postrojenja;
odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju motora i motornih vozila;
odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju energetskih postrojenja;
poznaje principe rada i primjenu uredaja procesne tehnike; odreduje manje složene tehnološke postupke u proizvodnji i održavanju uredaja procesne tehnike;
stara se o striktnom provodenju planiranog tehnološkog procesa pri izradi proizvoda u mašinstvu;
vrši kontrolu kvaliteta proizvoda; vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

 
 Pogledajte listu oglasa za posao za ovo zanimanje ili njemu sličnih objavljenih na  portalu www.posao.ba
 

 


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

docekuje i ispraca goste, brine o adekvatnom usluživanju i prati odnos osoblja prema gostima;
vrši kontrolu kvaliteta konzumacija;
poznaje nacine usluživanja;
poznaje domace i internacionalne kuhinje, razna pica i napitke te barske mješavine;
poznaje jedan svjetski strani jezik;
vrši prijem narudžbi za sve prigodne i svecane obroke;
predlaže mjere za poboljšanje kvaliteta usluga, boljeg asortimana jela, pica i napitaka i zabavnog života za goste;
svakodnevno vrši nadzor u prostorijama za usluživanje gostiju u pomocnim prostorijama i brine se da se uoceni nedostaci otklone;
brine o asortimanu, pravilnom rukovodenju i hladenju pica do odgovarajuce temperature;
vrši obradu svih vrsta mesa, riba i hladnih preradevina, povrca, tjestenina i dekorativnih namirnica;
vrši finalizaciju jela (odredivanje boje, arome, gustoce i specificnosti);
prati, blanšira, kuha, prži, priprema i garnira jela;
vrši dekorativno slaganje jela, prelijevanje umakom i dresing jela;
vrši nadzor i održavanje temperature gotovih jela;
vrši porcionisanje i distribuciju gotovih jela iz kuhinje;
vrši trebovanje namirnica biljnog i životinjskog porijekla, te utvrduje kvantitet i kvalitet namirnica;
priprema inventar za serviranje jela, primanje narudžbi, kontrolu realizacije, saobracaj i zakljucno stanje, evidenciju sredstava rada;
organizuje pripremu proizvodnje, kontrolu dokumentacije, daje upute i otklanja nedostatke;
priprema dnevne i sedmicne planove kuhinje;
vrši izradu normativa i kalkulacija za sve vrste jela;
utvrduje recepture za pripremanje jela i zaštitu hrane u ratnim uslovima;
koordinira rad kuhinjskih radnika;
prima i po mogucnosti rješava žalbe gostiju;
održava kontakte sa recepcijskom službom u vezi sa zajednickim uslugama koje gosti koriste (grupni i individualni aranžmani);
utvrduje higijensko-tehnicke uslove prostorija, opreme i zaposlenih radnika kuhinje.


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje znanje o preradi kože i krzna i izradi obuce, kožne galanterije i konfekcije od kože i krzna;
poznaje širok asortiman proizvoda u kožarskoj industriji;
vodi racuna o znacaju pripreme rada i razrade tehnološkog procesa izrade obuce, kožne galanterije i konfekcije od kože i krzna;
shvata znacaj izbora materijala koji nalazi prakticnu primjenu u zavisnosti od vrste i konstrukcije proizvoda;
poznaje nacin rukovanja mašinama, aparatima i uredajima i njihovog održavanja;
vrši laboratorijske kontrole, kontrole procesa rada i završne kontrole kvaliteta i kvantiteta saglasno sa važecim medunarodnim i državnim standardima;
radi na razvijanju samostalnog kreativnog istraživanja u izradi modela;
posjeduje osjecaj za estetske vrijednosti;
razvija kreativne sposobnosti za oblikovanje i konstruisanje prototipa proizvoda;
usvaja znanja za tehnicko prikazivanje predmeta i konstrukcije predmeta tehnickim crtežima;
usvaja znanja o skiciranju predmeta, prenošenju dimenzija iz žurnala i pracenju modnih kretanja u odnosu na oblik, velicinu, materijal i boju;
vlada znanjem i vještinom u izradi tehnicke dokumentacije, konstrukcije šablona, alata i kalupa od cije preciznosti zavisi kvalitet proizvoda;
u stanju je primijeniti informaticka znanja;
shvata potrebu pracenja i primjene novih informatickih tehnologija kao i znacaj permanentnog obrazovanja;
razvija samostalni rad i rad u grupi;
poznaje mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine.


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, finansijama, bankarstvu i poslovnom pravu;
osposobljen za poslove u opcim i strucnim službama organa uprave i lokalne samouprave;
obavlja administrativne poslove;
komunicira sa strankama;
komunicira sa bankama;
radi na poslovima iz podrucja radnih odnosa;
izraduje razne evidencije i statisticke podatke;
piše rješenja i odluke;
radi na ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa;
posjeduje osnovna znanja jednog svjetskog jezika na nivou razmjene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;
obraduje poštu i radi na racunaru;
sposoban je za pracenje i usvajanje ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, racunovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava;
spreman za pracenje naprednog, elasticnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
znanjem, izgledom i ponašanjem predstavlja ustanovu, preduzece ili firmu i pridonosi boljem poslovnom uspjehu;
sposoban je za samostalan rad i rad u grupi;
spreman je na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje;
u poslu je tacan, ažuran, snalažljiv i posebno odgovoran.


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

putem modernog, fleksibilnog i visokokvalitetnog strucno-teorijskog i prakticnog sistema obrazovanja i obuke, kao i opcih i licnih kvalifikacija uspješno odgovara potrebama tržišta rada;
stice znanja iz oblasti robne proizvodnje, funkcija novca, akumulacije, plasmana kapitala;
procjenjuje znacaj knjigovodstvene evidencije u evidentiranju poslovnih dogadaja i knjigovodstveno prati poslovanje trgovinskog preduzeca;
izraduje kalkulaciju nabavne i prodajne cijene robe;
stice znanja o potrošackim kreditima, kamatama, uvozu i izvozu robe;
poznaje organizaciju rada trgovinskog preduzeca, principe poslovanja, nacine iskazivanja i raspodjelu rezultata poslovanja u trgovini;
vlada tehnikom neposredne prodaje robe u razlicitim tipovima prodavnica;
objašnjava i analizira nastanak i razvoj marketinga, istraživanje tržišta, instrumente marketing-miksa;
stice neophodna znanja iz oblasti poslovnog prava;
stice i primjenjuje znanja iz oblasti informacione tehnologije – obrada teksta i tabela, graficko predstavljanje podataka, izrada i korišcenje baze podataka;
znanje steceno u struci koristi za prihvatanje novih tehnologija i permanentnog obrazovanja;
razvija sposobnost kulture izražavanja i komunikacije na maternjem i stranom jeziku, te stice ekološku kulturu;
stice licne i društvene kvalifikacije: komunikativnost, poslovna kultura, timski rad, fleksibilnost, saradnja, odgovornost, rješavanje problema, kreativnost na poslu.


Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

usvaja znanja neophodna za optimalno odvijanje tehnološkog procesa:
usvaja znanja zasnovana na savremenim tehnicko-tehnološkim dostignucima u preradi tekstilnih vlakana i proizvodnji tekstilnih materijala:
usvaja prakticna znanja u izradi odjevnih predmeta;
racionalno iskorištava sredstva rada i radne snage;
kontroliše rad mašina i proizvoda, poznaje mašinski park;
poznaje teorijske osnove procesa proizvodnje odjece;
razvija tehnicku kulturu ucenika i ukazuje na posljedice koje nastaju pri konfekcioniranju tekstila;
pravilno razumijeva i tumaci osnovne procese oplemenjivanja zasnovanih na savremenim dostignucima;
stice prakticna znanja izrade pletenina radi efikasne organizacije proizvodnje, kontrole tehnološkog procesa, kvaliteta rada i proizvoda;
poznaje mašine i uredaje u procesu izrade pletenina;
vlada prakticnim znanjima u procesu izrade tkanina, tehnologije predenja, ispitivanja tekstilnih materijala;
prati nove tehnologije i obrazovanje tokom rada;
posjeduje znanje o svim vrstama tekstilnih vlakana;
efikasno organizuje proizvodnju, kontrolu tehnološkog procesa i kvaliteta rada i proizvoda;
poznaje osnovne racunarske pripreme, osposobljava ucenike za korišcenje racunara u daljem obrazovanju.


Nivo složenosti: IV stepen, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

uspješno prepoznaje osnovne pojmove oblika, grade i pojedinih organa, tkiva, sistema i organizama u cjelini;


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje arhitekturu racunara;
poznaje osnovne mrežne protokole;
poznaje funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom;
vrši detekciju i dijagnostiku kvarova;
vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje racunarske opreme i sistema;
vrši instalaciju sistemskog i korisnickog softvera;
koristi softver za kancelarijsko poslovanje i prezentaciju podataka;
programira na jednom od programskih jezika;
poznaje osnove SQL (Structured Query Language),
koristi se sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS – Relational Data Base Management System);
poznaje bezbjednost racunarskih sistema;
programira u jednom objektno orijentisanom programskom jeziku;
poznaje osnove administriranja mrežnih servera;
koristi znanja iz analogne, digitalne i racunarske tehnike obrade i prijenosa podataka.


Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

pravilno organizuje rad na radnom mjestu, kao i protokol ponašanja;
posjeduje razvijenu sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
sposoban je za pracenje novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji i sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad u pogonu pripreme;
uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad u procesu izrade grafickih proizvoda;
uspješno planira, priprema, analizira i rješava probleme po pitanju likovnih i primijenjenih umjetnosti;
uspješno komunicira sa saradnicima i poslovnim partnerima;
uspješno rukuje racunarima i tehnološkim linijama za objedinjavanje sloga, ilustracije i formiranje stranica za izradu štamparske forme;
postavlja, vodi i kontroliše unose podataka u kompjuter;
poznaje rukovanje mašinama i tehnološkim linijama za preradu papira i ostalih grafickih usluga proizvoda, kartonaže i ambalaže, ukljucujuci numericko upravljanje mašinama;
uspješno priprema, izdaje i obraduje radne naloge, te priprema tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
poznaje razlicite forme i medije umjetnickog izražavanja i komuniciranja;
uspješno utvrduje norme rada, normative materijala i radi kalkulacije utroška;
vrši prijem i skladištenje grafickih materijala, skladištenje i opremu proizvoda, kao i ekspediciju grafickih proizvoda;
sposoban je da prima, prati i realizuje posao od narucioca;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice primjenjujuci higijensko-tehnicke, protivpožarne i druge mjere zaštite.


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vodi racuna o dužnostima, pravima, odgovornosti i medusobnim odnosima radnika na gradilištu;
primjenjuje nove postupke i tehnologije iz oblasti geodezije;
koristi instrumente i pribor za mjerenja zemljišta;
koristi sprave za kartiranje detalja i racunanje površina;
poznaje elemente i pravila geodetskog crtanja u odredenim razmjerima;
crta i piše geodetske planove i karte;
poznaje i koristi razne metode geodetskih mjerenja i snimanja;
primjenjuje formule za geodetska racunanja;
poznaje i tumaci sadržaje geodetskih planova;
radi skice, poligonske i linijske mreže;
samostalno obavlja geodetske radnje;
poznaje pravilnik za izradu i održavanje katastarskog operata i njegove primjene;
izraduje i prati katastarski operat primjenom racunara;
odražava premjer i katastar zemljišta;
provodi promjene u katastarskom operatu;
vrši komasaciju zemljišta prema odgovarajucim propisima;
izraduje elaborat komasacije;
dešifruje fotosnimke terena;
vrši geometrijska preslikavanja i fotogrametrijsko snimanje;
pravilno koristi i održava instrumente za mjerenje iz oblasti geodezije;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kompetencije:

posjeduje izgradene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
posjeduje izgradene sposobnosti samostalnog rada i rada u grupi;
strucno se odnosi prema opremi;
uspješno prati postojecu tehnologiju, nove tehnologije i usavršava se u toku rada;
uspješno komunicira sa saradnicima;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
uspješno koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
poznaje jedan svjetski jezik i uspješno se koristi istim;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupe, odjeljenja ili proizvodne jedinice;
priprema tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
posjeduje informaticku pismenost;
provodi planirane tehnološke procese u industriji nemetala;
poznaje rukovanje odredenim uredajima i mašinama tehnološkog procesa industrije nemetala (prerada azbesta, kreca, gipsa, zeolita, portland cementa, keramickih i vatrostalnih materijala sl.);
priprema, izdaje i obraduje radne naloge i ostalu pratecu tehnicku dokumentaciju;
obavlja laboratorijsku kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda saglasno važecim propisima – standardima;
uspješno vrši kontrolu uzoraka kojima se kontroliše tok tehnološkog procesa;
rukuje laboratorijskim aparatima i uredajima;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice primjenjujuci higijensko-tehnicke, protivpožarne i druge mjere zaštite.


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši poslove na neposrednom primanju gostiju i rezervacija;
vodi, kompletira i odlaže dokumentaciju;
vodi korespondenciju;
distribuira pošiljke i daje obavijesti;
vodi indekse, recepcijske ploce i hotelski dnevnik;
vrši otkup stranih sredstava placanja;
fakturiše i naplacuje pružene usluge;
vrši posredovanje, prijem i predaju telefonskih i teleks poruka i razgovora;
vrši prodaju gotovih turistickih aranžmana po zahtjevu;
vrši koncipiranje programa izleta;
prikuplja turisticke podatke i obraduje pozicije;
ispisuje potrebnu dokumentaciju;
izraduje kalkulacije;
koordinira rad turistickih i ugostiteljskih organizacija i službi.


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje rijecnu plovnu mrežu;
poznaje osnovne hidrološke zakonitosti;
poznaje osnovne tehnicke pokazatelje vodotoka i sliva;
poznaje sve vrste i tipove brodova, skela, camaca i plovnih postrojenja;
primjenjuje sistem mjera u brodarstvu;
posjeduje znanja iz brodogradnje;
poznaje tehnicko-eksploatacione osobine savremenih brodova;
poznaje plovne uredaje i opremu na brodovima;
poznaje stabilnost i opterecenje plovila;
poznaje pretovarne uredaje i mašine za obradu masovne robe;
rukuje i upravlja plovilom pri odredenim vrstama i režimima plovidbe;
posjeduje osjecaj odgovornosti i samostalnosti pri donošenju odluka;
poznaje osnovna pravila izvodenja navigacije;
poštuje nacionalne i medunarodne propise koji se odnose na vodenje navigacije;
primjenjuje SI sistem mjera u brodarstvu;
posjeduje znanja za dobijanje ovlašcenja radarskog osmatraca.


Nivo složenosti : IV, cetverogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije

izgraduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
stice pravilan odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
stice sposobnosti za komunikaciju;
izgraduje navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informaticka znanja za izradu tehnicke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati medunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban je da se krece u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
vrši prijem stranaka i dogovara termine dolaska i vrste usluge (pregled lica, dijagnoza kože i otvaranje uslužnog kartona);
vrši kozmeticke tretmane (lica, vrata, dekoltea);
poznaje i izvodi masažu tijela rucno i uz upotrebu aparata, te izvodenje cišcenja kože aparatima i rucno;
vrši pripremu i aplikaciju fitoterapije, maske i pakovanja;
poznaje i pravilno primjenjuje kozmeticke tretmane (kao što su celulit i mršavljenje, hladno-topla depilacija, solarij za suncanje i dr.);
vrši pedikiranje i manikiranje uz pravilnu primjenu aparata i pribora za rad (lampa za nadogradnju noktiju – gel metoda, pedikir i manikir aparat);
vrši uljepšavanje i estetsko dotjerivanje kože (sklad boja za šminkanje, prakticna tehnika šminkanja, korekcija lica, pravilan izbor dekorativne kozmetike);
prakticno primjenjuje i izvodi elektroterapijske procedure (jonoforeza, elektrodepilacija, dezinkrustacija);
pravilno provodi dezinfekciju i sterilizaciju alata i pribora.


Nivo složenosti: IV, cetverogodišnja strucna škola
 
Stručne kvalifikacije:
 

 • vrši pružanje svih poštanskih usluga, usluga novcanog poslovanja i drugih usluga korisnicima istih; rukuje novcem i drugim blagajnickim sredstvima u skladu sa važecim propisima;
 • vrši obracun sa glavnom blagajnom; vodi odgovarajuce evidencije iz djelokruga rada;
 • vrši pripreme svih vrsta isplatnih novcanih dokumenata po dostavnim rejonima za isplatu na domu;
 • trebuje potrebnu kolicinu novca od glavne blagajne;
 • rucno unosi podatke sa dokumenata iz neautomatizovanih pošta;
 • zadužuje i razdužuje poštonoše sa isplatnim dokumentima i novcem; vodi dnevnike isplacenih novcanih dokumenata;
 • obavlja sve poslove u vezi sa reklamacijama i rješava potražnice u unutrašnjem i medunarodnom saobracaju;
 • vodi knjigu riješenih i neriješenih potražnica;
 • vrši dostavu paketa na domu i upravlja motornim vozilom;
 • vrši zaduženje i razduženje po dolasku i povratku sa dostave; preuzima od poštanskog centra sve vrste pismonosnih pošiljaka i novcanih dokumenata za dostavu te vrši diobu istih po dostavnim rejonima;
 • zadužuje i razdužuje poštonoše sa knjižnim pošiljkama;
 • preuzima i otprema predvidene zakljucke sa svih nivoa prevoza i za sve nivoe prevoza, vrši kartovanje i otpremu pošiljaka;
 • sacinjava vrecne nazivnice, spiskove razmjene i vodi pregled rada;
 • stara se o blagovremenoj razmjeni zakljucaka; sacinjava zapisnike o neispravnosti pošiljaka;
 • obavlja poštansko-carinski postupak i naplatu poštansko-carinskog posredovanja;
 • otklanja nepravilnosti u dokumentima; popunjava poštansko-carinsku popratnicu;
 • vrši upis pošiljaka u poštansko-carinsku prijavu;
 • vrši otvaranje vreca, pruzimanje pošiljaka i njihovo usmjeravanje po odredišnim zemljama, odnosno po poštanskim centrima;
 • vrši postavljanje praznih vreca i njihovo vezivanje;
 • vodi evidencije otpremljenih, odnosno primljenih pošiljaka;
 • vrši kontrolu pošiljaka koje podliježu carinskom pregledu i deviznoj kontroli i usmjerava ih poštama carinjenja;
 • vodi evidencije o otpremljenim i prispjelim zaključcima;
 • sacinjava poštansko-carinske popratnice za paketske vreće.