Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
III -stepen - trogodišnja stručna škola

Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

organizuje rad na radnom mjestu;
posjeduje sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
posjeduje pravilan odnos prema opremi;
shvata potrebu pracenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
posjeduje izgradene navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
primjenjuje informaticka znanja;
posjeduje prakticne-manuelne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uredaje i mjerne instrumente;
primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme;
vodi tehnološke procese u proizvodnji;
vrši doziranje komponenti, regulaciju tehnoloških parametara proizvodnje i sl.;
priprema sirovine;
vrši kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
vrši mehanicku i hemijsku pripremu površina za nanošenje prevlaka;
rukuje aparatima, uredajima i rucnim alatima u tehnološkom procesu proizvodnje;
vrši poluautomatski i automatski proces galvanizacije;
izraduje proizvode od gume, odnosno radi presovanje i vulkanizaciju proizvoda u hidraulicnim presama i autoklavima;
vrši mehanicku i tehnicku obradu ravnog stakla kao i obradu stakla svim metodama rada (puhanjem, valjanjem, presovanjem i sl.);
izraduje profile, vrši konfekcioniranje i obradu proizvoda rezanjem, brušenjem, kao i galanterijske radove;
izraduje proizvode od plasticnih masa preradom polimera u plasticne mase (proizvodi cijevi, profile, pjenaste plasticne mase, armirane plasticne mase i sl.);
održava i podešava mašine za proizvodnju;
oblikuje keramicke proizvode, vrši površinsku obradu plasticnih masa, vrši doradu i obradu predmeta od stakla, priprema i oblikuje masu za proizvodnju gradevinskih materijala (opeka, crijepa, cijevi, keramickih plocica i sl.);
izvodi glaziranje, sušenje i pecenje proizvoda u industriji gradevinskih materijala;
obavlja ambalažiranje, pakovanje i skladištenje proizvoda od gume, keramike, plastike, stakla i sl.;
opslužuje tehnološki proces proizvodnje ogledala termoizolacionog, kaljenog i slojevitog sigurnosnog stakla;
obavlja kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
poznaje i primjenjuje sve važece propise zaštite okolice, licne zaštite, protivpožarne zaštite i druge mjere zaštite.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i prakticna znanja o sirovinama koje se koriste u kulinarstvu;
posjeduje teorijska i prakticna znanja o cuvanju i zaštiti sirovina koje se koriste u kulinarstvu;
sposoban za spremanje toplih i hladnih predjela: supa, corbi, riba, rakova, školjki, gotovih jela od svih vrsta mesa, jela po narudžbi, jela sa roštilja, poslastica, vocnih salata, kupova i sl.;
posjeduje teorijska i prakticna znanja o izradi receptura;
koristi kuhinju, kuhinjske uredaje i alate;
primjenjuje higijensko-tehnicke i druge mjere zaštita na radu i zaštite okolice;
pravilno upotrebljava sredstva za cišcenje i dezinfekciju;
sposoban da racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i prakticna znanja o tekstilnim vlaknima i tekstilnim sirovinama;
može da rukuje raznim mašinama koje se koriste u tekstilnoj industriji i uslužnim djelatnostima;
poznaje osnovne elektromašinske elemente rada mašina u tekstilnoj industriji;
posjeduje znanja o osnovnim ekonomskim zakonitostima, organizacionim oblicima proizvodnje i podjeli rada u tekstilnoj industriji;
poznaje glavne proizvodne tehnologije zastupljene u proizvodnji tekstila;
posjeduje tehnološka znanja potrebna za sticanje vještina i navika potrebnih za izradu odjece na industrijski i zanatski nacin;
upotrebljava mašine, alate i pribor za obradu i izradu predmeta u tekstilstvu;
kreira osnovne modele, konstruiše nacrte i izvede sve operacije tehnološkog procesa;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi;
posjeduje osnovnu racunarsku pismenost u struci.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji i poznaje sve faze rada u procesu postavljanja izolacija i asfaltiranja;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstava gradevinskog materijala;
koristi savremene metode rada u procesu postavljanja izolacija;
koristi savremene metoda rada u procesu asfaltiranja;
poznaje hidroizolacijske, termoizolacijske i zvucnoinstalacijske osobine materijala;
poznaje savremena dostignuca i materijale za postavljanje svih vrsta izolacija;
poznaje savremena dostignuca i materijale za postavljanje asfalta;
vrši standardna ispitivanja radi postavljanja izolacija;
održava kolovoz u raznim klimatskim uslovima;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
koristi mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine se o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • vlada znanjima i vještinama prerade brašna, te proizvodnje pekarskih proizvoda i tjestenina;
 • primjenjuje usvojeno znanje o standardima higijene i kvaliteta mlinskih i pekarskih proizvoda;
 • rukuje mašinama i uređajima u pekarstvu;
 • spreman da stiče nova znanja i vještine;
 • posjeduje razvijenu svijest o zdravom načinu prehrane;
 • spreman za samostalan rad i rad u grupi; o
 • dgovoran prilikom obavljanja poslova; posjeduje znanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite životne sredine.


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i nacela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj i rucnoj obradi kovanjem;
poznaje i adekvatno koristi peci za zagrijavanje metala;
racionalno i adekvatno upotrebljava alate za kovanje, stezanje i kontrolu kvaliteta;
poznaje tehnologiju obrade kovanjem i rukuje presama, i alatima i priborima za mašinsko i rucno kovanje;
vodi racuna o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnickim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • obavlja sve poslove u primarnoj ratarskoj i primarnoj stočarskoj proizvodnji; poznaje svojstva i koristi od pojedinih vrsta i pasmina domaćih životinja;
 • poznaje ratarske kulture, njihovo porijeklo i uslove za visoku rentabilnu proizvodnju;
 • primjenjuje znanja iz osnova ishrane domaćih životinja;
 • pravilno sprema, skladišti i čuva hranu za stoku; poštuje ekološke norme;
 • posjeduje osnovno znanje iz oblasti otkupa, tržišta, knjigovodstva i ekonomije;
 • sarađuje i komunicira sa saradnicima; posjeduje pravilan i odgovoran pristup radu; stručno se usavršava.


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

vrši preuzimanje, usmjeravanje i otpremanje knjižnih i obicnih pismonosnih pošiljaka, novina i casopisa;
sacinjava zakljucke;
vrši sortiranje i distribuciju poštanskih vreca;
vrši razmjenu i pratnju direktnih zakljucaka i pošiljaka;
vrši otvaranje i zatvaranje vreca;
vrši usmjeravanje pošiljaka u unutrašnjem transportu;
vrši otvaranje i zatvaranje uvoznih i izvoznih pošiljaka i podnošenje istih na carinski pregled;
priprema isprave za poštansko-carinsko posredovanje;
vrši razmjenu i pratnju direktnih zakljucaka i pošiljaka;
vrši poslove pripreme za dostavu svih vrsta pismonosnih pošiljaka, telefonskih racuna, telegrama i telefonskih pozivnica, te isplatu novcanih dokumenata na datum;
vrši naplatu RTV pretplate i druge naplate iz ugovorenih obaveza;
na širem i najširem dostavnom podrucju prima od korisnika obicne i preporucene pošiljke, uputnice i uplatnice, telegrame i pakete do 2 kg, prodaje poštanske marke i vrijednosnice;
vrši pražnjenje poštanskih kovcežica.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola
Strucne kvalifikacije:
poznaje osnovne karakteristike saobracajnih sredstava; poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i poznaje tehnološke zahtjeve robe u transportu; svjestan je uloge ljudskog faktora u organizaciji bezbjednosti saobracaja i transporta u najširem smislu; poznaje gradevinske elemente puta, njegovu ulogu i znacaj posebno za bezbjednost saobracaja; poznaje osnovne konstruktivne elemente motornih vozila, njihove dijelove i agregate; poznaje nacin rada, funkcije dijelova i sklopova kao i njihovu povezanost; shvata potrebe pravilnog rukovanja i održavanja motornih vozila u cjelini; poznaje dijagnostiku tehnickog stanja i održavanja motornih vozila; osposobljen je za upravljanje motornim vozilom u svim saobracajnim uslovima; poznaje osnovne karakteristike ponašanja u saobracaju i uticaj ponašanja na bezbjednost saobracaja; poznaje svoje obaveze prilikom vršenja uvidaja saobracajnih nezgoda; koristi i vrši obradu transportne dokumentacije, putnog naloga i druge dokumentacije u skladu sa vrstom prevoza; bira prevozno sredstvo u skladu sa transportnim zadatkom, relacijom, troškovima prevoza; uocava nastale kvarove na vozilima i po mogucnosti ih samostalno otklanja.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje elektrotehnicke materijale, elektricne i elektronske komponente i sklopove,
poznaje osnovna impulsna kola i osnovna integrisana kola,
vrši montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad, rukovanje i održavanje elektronske; racunarske i telekomunikacione opreme i uredaja,
posjeduje osnovna znanja o prijenosu informacija,
posjeduje osnovna znanja o racunarskim i telekomunikacionim sistemima i uredajima.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • upoznaje uslove za uzgoj voća i vinove loze, te vrši odabir odgovarajućih sorti;
 • obavlja kvalitetno poslove u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji;
 • rukuje i održava poljoprivredne mašine koje se koriste u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji;
 • štiti okolicu i poštuje ekološke norme;
 • poznaje osnove proizvodnje i prerade vina;
 • posjeduje osnovna znanja o računarstvu i ekonomiji poljoprivrednih preduzeća;
 • stručno se osposobljava i prati razvoj tehnologije;
 • posjeduje kreativnost, komunikativnost i spremnost za timski rad.


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje redoslijed radnji u procesu izgradnje objekta, postavljanja fasada, molerskih i keramickih poslova.;
poznaje sve faze rada u procesu izgradnje objekta, postavljanja fasada, molerskih i keramickih poslova;
poznaje rad u grupama, saradnju tokom rada i medusobnu ovisnost svih sudionika u izgradnji objekta;
razumije elemente i tehnicko izražavanje crtežom u datim razmjerima;
poznaje vrste objekta kao finalnog proizvoda u gradevinarstvu;
poznaje potrebne gradevinske sirovine i nacin njihove primjene;
poznaje mehanicka svojstva gradevinskog materijala;
koristi savremene metode u procesu izgradnje objekta, postavljanja fasada, molerskih i keramickih radova;
poznaje konstruktivne elemenate objekta i njihove funkcije u samom objektu;
poznaje hidroizolacijske, termoizolacijske i zvucnoinstalacijske osobine materijala;
posjeduje smisao za estetiku i boje;
poznaje postupak uklanjanja ranijih boja i priprema za nanošenja novih slojeva;
priprema zidove i postavlja tapete i lamperiju;
priprema podove i postavlja plocice;
uocava posljedice nastale zbog nestrucno izvedenih radnji;
poznaje mašine i alatke za obavljanje odredenih radova;
brine o pravilnom korištenju sirovina i uštedi materijala;
pravilno i stalno održava mašine i alatke;
vodi brigu o štednji energije i zaštiti okolice.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • osposobljen je da samostalno izvršava manje složene radne operacije u podzemnoj i nadzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina;
 • samostalno rukuje manje složenim mašinama u radnom procesu;
 • posjeduje osnovna znanja o mineralnim sirovinama, njihovim hemijskim i drugim svojstvima, klasifikaciji kao i praktičnom i ekonomskom znacčaju rudnih ležišta;
 • poznaje sastav i osobine jamskog zraka;
 • poznaje osnovne pojmove iz tehničke i druge operativne dokumentacije potrebne za organizaciju eksploatacije mineralnih sirovina;
 • osposobljen je da racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena na radnom mjestu;
 • poznaje načine dobijanja, utovara, transporta i izvoza u podzemnoj eksploataciji, mašine i sredstva kao i rukovanje istim;
 • vlada osnovnim ekonomskim pojmovima i pojmovima iz organizacije rada i proizvodnje;
 • osposobljen za mjerenje ventilacionih parametara u jami;
 • osposobljen je za samostalan rad na podgrađivanju jamskih prostorija i otkopa;
 • vlada odgovarajućim tehničkim pojmovima potrebnim za pravilno korištenje mašina i uređaja u podzemnoj i nadzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina;
 • poznaje metode i načine provjetravanja i odvodnjavanja rudnika;
 • samostalno rukuje mašinama i postrojenjima za provjetravanje i odvodnjavanje;
 • osposobljen je za rukovanje i upotrebu eksplozivnih sredstava;
 • poznaje plan i postupke odbrane od potencijalnih opasnosti;
 • osposobljen je za pružanje prve pomoći;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite kao i druge mjere zaštite.


 Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • osposobljen je da planira, priprema i vrši kontrolu tehnološkog procesa na pojedinim radilištima i dijelovima podzemne i površinske eksploatacije;
 • posjeduje znanja o ležištima mineralnih sirovina, njihovim osobinama, klasifikaciji te o praktičnom i ekonomskom značaju istih;
 • posjeduje znanja o tehničkoj i operativnoj dokumentaciji potrebnoj za organizaciju i pripremu eksploatacije mineralnih sirovina;
 • osposobljen je da racionalno koristi sredstva rada, energije, materijala i vremena na radnom mjestu, zavisno od konkretnih uslova;
 • poznaje rad mašina koje se koriste u eksploataciji mineralnih sirovina, organizuje rad na mašinama, vrši kontrolu, održavanje i servisiranje;
 • osposobljen je za mjerenje ventilacionih parametara u jami;
 • poznaje metode otkopavanja, transporta i izvoza mineralnih sirovina u uslovima površinske i podzemne eksploatacije;
 • poznaje metode i načine provjetravanja i odvodnjavanja rudnika;
 • vlada tehnikama i metodama mjerenja, snimanja, dokumentovanja i obrade podataka prikupljenih na terenu s ciljem izrade izvedbenih projekata za radove u rudarstvu;
 • poznaje metode laboratorijskih ispitivanja svojstava mineralnih sirovina, jamskog zraka, ugljene prašine i elaboriranja dobijenih rezultata;
 • poznaje metode i postupke utvrđivanja normativa vremena, materijala i sredstava za rad, radi kalkulacije za rudarske radove u okviru poznatih projekata;
 • poznaje organizaciju i propise prijema, transporta, skladištenja i izdavanja eksploziva i drugih sredstava i materijala za rad;
 • poznaje metodologiju izrade jednostavnijih izvedbenih projekata i obračuna rezervi mineralnih sirovina;
 • osposobljen je za poslove palioca mina;
 • osposobljen je da samostalno obrađuje projektnu dokumentaciju, definiše režime rada, dinamiku izvođenja dijelova tehnološkog procesa i radova na osiguranju radilišta;
 • poznaje odredbe iz Zakona o rudarstvu;
 • poznaje propise iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, protivpožarne zaštite, kao i drugih mjera zaštite.


 


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

 • poznaje osnovna znanja o materiji kao i o promjenama stanja materije;
 • posjeduje osnovna znanja o mineralima, njihovim hemijskim, mehaničkim i drugim osobinama i njihovom praktičnom i funkcionlnom značaju;
 • poznaje osnovne pojmove o pripremi mineralnih sirovina iz rude kao i o procesima dobijanja metala i legura;
 • uspješno vlada tehnikom čitanja osnovne tehničke i tehnološke dokumentacije kao i standardizacijom u procesu dobijanja metala i legura;
 • poznaje tehničke pojmove potrebne za pravilno korištenje postrojenja koja se koriste u dobijanju i preradi metala; poznaje osnovne elemente i organizacione pojmove koji se koriste u procesu proizvodnje;
 • osposobljen da pravilno koristi sredstva rada, za što manji utrošak energije, materijala i vremena na radnom mjestu;
 • poznaje principe rada metalurških postrojenja, peči za zagrijavanje i topljenje kao i termičku obradu materijala;
 • samostalno rukuje valjaoničkim postrojenjima u procesu plastične prerade metala;
 • poznaje propise o zaštiti na radu, zaštiti životne sredine, protivpožarnoj zaštiti, kao i druge mjere zaštite.


 


Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

planira, priprema i vrši kontrolu obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju i vrijeme;
posjeduje odgovarajuce znanje za citanje i razumijevanje tehnickih crteža i tehnološke dokumentacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se nacela i odredbi standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda;
poznaje i adekvatno koristi materijale za izradu i popravljanje satova;
poznaje osobine metala;
poznaje i koristi pribore i alate za popravljanje satova;
poznaje i obavlja srednje složene poslove montiranja dijelova, podešavanja i održavanja satova;
poznaje, glaca i cisti dijelove, provjerava da li su dobro podešeni i montira dijelove pokretnog mehanizma;
poznaje, popravlja i zamjenjuje oštecene dijelove satova;
pridržava se mjera higijensko-tehnicke zaštite na radu.


Nivo složenosti : III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

osposobljava ucenike za obavljanje radnih zadataka u svim fazama rada;
poznaje tehnološki proces proizvodnje;
razvija tehnicku kulturu i prilagodava se novim tehnologijama u tekstilnoj proizvodnji;
usvaja znanja o tekstilnim vlaknima kao osnovnim sirovinama u tekstilnoj industriji;
posjeduje osnovna znanja o mašinskim elementima primijenjenim na tekstilnim mašinama;
stice znanja o osnovnim ekonomskim zakonitostima, organizacionim oblicima proizvodnje i znacaju podjele rada u tekstilnoj industriji.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

samostalno rukuje i upravlja plovilom pri odredenim vrstama i režimima plovidbe;
poznaje rijecnu plovnu mrežu;
poznaje sve vrste i tipove brodova, skela, camaca i plovnih postrojenja;
poznaje tehnicko-eksploatacione osobine savremenih brodova;
poznaje plovne uredaje i opremu na brodovima;
poznaje manipulativne radove sa plovecim napravama;
poznaje stabilnost i opterecenje plovila;
poznaje pretovarne uredaje i mašine za obradu masovne robe;
poznaje osnovne hidrološke zakonitosti;
poznaje osnovne tehnicke pokazatelje vodotoka i sliva.


Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

poznaje osnovnu strukturu komunikacionih sistema;
vlada znanjima iz podrucja radiotehnike i televizijske tehnike;
poznaje principe digitalne obrade i prijenosa signala;
poznaje satelitske telekomunikacije;
poznaje karakteristike GSM, ISDN, GPS, GPRS;
poznaje radiorelejne sisteme i pristupne mreže;
vlada racunarskim sistemima;
koristi znanja iz digitalne, analogne i mjerne tehnike;
vlada naprednim vještinama potrebnim za administriranje FCP/IP mreže;
vlada prakticnim znanjima o PC hardveru, hardverskim i softverskim
karakteristikama racunarskih mreža, instalacijama i održavanju telekomunikacione opreme i komotacionih uredaja.


Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije: