Galanterist

Nivo složenosti: III, trogodišnja strucna škola

Strucne kvalifikacije:

stice znanja o preradi kože i materijala koji se primjenjuju u izradi kožne galanterije, tehnološkim procesima dobijanja tih materijala, njihovim osobinama i upotrebi;
poznaje tehnološki proces izrade kožne galanterije po svim fazama izrade;
stice znanja o racionalnom korištenju materijala, vremena, sredstava za rad i energije;
stice znanja o prilagodavanju konstrukcije prema vrsti materijala i namjeni proizvoda;
usvaja i prati tehnicka znanja radi sticanja vještina i navika koje su potrebne za izradu modela;
osposobljen je za primjenu stecenih znanja u prakticnom radu;
vlada vještinom rukovanja alatima i odgovarajucim sredstvima za rad;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
koristi tehnicku i drugu poslovnu dokumentaciju;
posjeduje sposobnost prilagodavanja tehnološkog procesa izrade uslovima i zahtjevima tržišta;
prati nove tehnologije i obrazuje se tokom rada;
posjeduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, kulturi ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i zaštiti životne sredine;
u stanju je primijeniti medunarodne i državne standarde u svome radu.